Bedrijfsnaam

Chaletbemiddeling Makkum

Vragen? Bel: 0515-785010 of mail naar info@chalets-makkum.nl

Algemene huurvoorwaarden

WIJZE VAN BETALING

1. Aanbetaling van 50 % van de nota uiterlijk 14 dagen na ondertekening van het contract, het restant van de nota 1 maand voor ingang van de huurperiode, overmaken op de bankrekening van de bemiddelaar o.v.v. uw naam en contractnummer of op de wijze door bemiddelaar aangegeven.

Bemiddelaar is gemachtigd om een borgsom te eisen van maximaal € 100,00

2. Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van de aanbetaling. Huurder is gebonden na terug zenden van de overeenkomst welke door beide partijen is ondertekend.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VERHUURDER

3. Verhuurder heeft zich door ondertekening van dit contract verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren.

4. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant huurders doen bezichtigen. Uiteraard in overleg met de huurder.

5. Verhuurder mag in de meubilering en stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van dit huurcontract geen wijzigingen meer aanbrengen.

6. Verhuurder is verplicht op zijn/haar kosten voor het gehuurde met inventaris, mede ten behoeve van de huurder een deugdelijke brandverzekering af te sluiten.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN HUURDER

7. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik  afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij overschrijding van het genoemde maximaal aantal personen wordt het contract als ontbonden beschouwd. Er volgt geen restitutie van de huursom.

8. De huurder is verplicht elke geconstateerde of zelf aangerichte schade,  gebrek of vermissing direct te melden bij de bemiddelaar. Mocht er na afloop van de huurperiode gebreken worden geconstateerd dan zal dit worden verrekend met de borg tenzij de huurder aannemelijk maakt dat de schade de huurder niet kan worden toegerekend.
Indien de borg niet volstaat om de herstelkosten te dekken zal de bemiddelaar met een bewijs van de gemaakte herstellingen contact opnemen met de huurder om het resterende bedrag te voldoen. Op het schade bedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

9. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject bezemschoon af te leveren. Achterlaten van huisvuil, vuil servies, vuile barbecue e.d. kan resulteren in het achterhouden van een deel van de borg.

10. Huisdieren mogen alleen worden meegebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

11. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.

12. Het is uitdrukkelijk verboden in het huurobject andere toestellen voor kook of was doeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

13. Huurder dient, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnen- en beddengoed mee te brengen.

14. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaaioverlast te veroorzaken aan andere bewoners.

ALGEMEEN

15. De terbeschikkingstelling van het huurobject geschiedt door de overhandiging de huissleutel(s).

16. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard, tenzij huurder binnen vier uur na het betrekken van het huurobject bij de verhuurder heeft geprotesteerd.

17. Een eventuele bijdrage in de energiekosten (gas, elektra, water) door de huurder dient vooraf schriftelijk te worden overeengekomen.

18. Verhuurder/bemiddelaar is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van huurder.

ONTBINDING

19. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter en/of arbiter nodig zal zijn:

a) indien de afgesproken aanbetaling niet is voldaan op de overeengekomen datum;

b) indien bij de aanvang van de huurperiode de volledige huursom niet is voldaan;

c) indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt voor 18.00 uur, zonder schriftelijke of telefonisch bericht te hebben, dat hij/zij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in sub a, b en c genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden, teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken, te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder verschuldigde huursom onder inhouding evenwel van een bedrag van maximaal € 75,00 wegens gemaakte administratieve kosten.

Dit artikel is mede van toepassing indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken. Huurder kan nimmer aanspraak maken op teruggave van betaalde huurbedragen.

GESCHILLEN

20. Wordt aan een of meer vorengenoemde bepalingen niet voldaan, dan is verhuurder respectievelijk huurder in gebreke, zonder dat ingebrekestelling nodig is.

21. Ingeval van eventuele geschillen, die tussen huurder en verhuurder mocht ontstaan naar aanleiding van deze huurovereenkomst of van nadere overeenkomsten, die daar van het gevolg mochten zijn, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde kantonrechter te Leeuwarden.